Zaštita okoliša

Upute za zbrinjavanje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme


Pravilnikom o gospodarenju elektrickim i elektronickim uredajima i opremom (NN. 74/07) uspostavljen je sustav odvojenog skupljanja elektrickog i elektronickog otpada radi njegove uporabe i zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Prema navedenom Pravilniku, elektricki i elektronicki (EE) otpad je:

a) otpadna elektricna i elektronicka oprema koja ukljucuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slicno);
b) otpadna elektricna i elektronicka oprema nastala u kucanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i kolicini slicna EE otpadu iz kucanstva.

Elektricna i elektronicka oprema i uredaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o elektricnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjenicnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne ukljucuje ambalažu.

Prema clanku 12. Pravilnika o gospodarenju elektrickim i elektronickim uredajima i opremom (NN. 74/07):

(1) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
(2) Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na nacin da se omoguci ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, ukljucujuci i recikliranje EE otpada.
(3) EE otpad koji se predaje skupljacu mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije predhodno rastavljan radi vadenja zasebnih komponenti. Takvim otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi opreme koja se sastoji od više cjelina (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
...
(6) Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate. Gdje je posjednik pravna ili fizicka osoba koja posjeduje EE otpad ili cijom registriranom djelatnošcu stalno ili povremeno nastaje EE otpad, te fizicka osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kucanstvu.

Navedenim Pravilnikom, te Europskom Direktivom 2002/96/EC o elektricnom i elektronicnom otpadu (WEEE) odredeno je da se EE otpad skuplja i odlaže odvojeno od ostalog otpada sa namjerom da se reciklira. Oznaka za oznacavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotacima.

Za sigurnost pošiljke, vaša vaga je pakirana u pakete koji su izradeni od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije vage, trebali biste pakiranje dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koje se više nece upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izradena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.

Oprema, ukljucujuci dodatke, prazne baterije za jednokratnu upotrebu, baterije koje se mogu ponovno puniti, ne spadaju u kucni otpad; takvi dodaci/ oprema proizvedeni su od potencijalno opasnog materijala, te od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, ukljucujuci i recikliranje stare vagajuce opreme, kontaktirajte Vašeg koncesionara za prikupljanje otpada, mjesno odlagalište otpada ili Vama najbliži Sartorius centar.

Za Republiku Hrvatsku:

Sartorius Croatia - Libra elektronik d.o.o.
Servisni centar
Savska 45a, 10 290 Zaprešic
Republika Hrvatska
Tel.: +385 (01) 3340 290
Fax: +385 (01) 3340 299
E-mail: service@sartorius.hr
www.sartorius.hr, pos.sartorius.hr

Za odlaganje otpada u slijedecim državama Europskog Ekonomskog Podrucja (EEA), molimo kontaktirajte lokalne Sartorius centre, urede ili distributore.


Natrag